رفتن به مطلب
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

به سایت ما خوش آمدید

عضویت فقط چند ثانیه زمان می برد؛ منتظر شما هستیم!

کارن یوسفی

فهرست کامل مطالب آموزش برنامه نویسی PHP از 0 تا 100

پست های پیشنهاد شده

فهرست کامل مطالب آموزش برنامه نویسی PHP از 0 تا 100 :

فصل اول – مباحث اولیه برای آشنایی با php :

جلسه اول – معرفی زبان PHP

جلسه دوم – معرفی نرم افزار Wamp Server

جلسه سوم – شروع کدنویسی PHP

جلسه چهارم – نوشتن توضیحات در میان کدهای PHP

جلسه پنجم – متغیرها در PHP

جلسه ششم – ثابت ها (constants) در PHP

جلسه هفتم – اجرای دستورات شرطی با دستور if در PHP

جلسه هشتم – اجرای دستورات شرطی با دستور switch در PHP

جلسه نهم – ساخت حلقه با استفاده از دستور for در PHP

جلسه دهم – ساخت حلقه با استفاده از دستور while در PHP

جلسه یازدهم – ساخت حلقه با استفاده از دستور do…while در PHP

جلسه دوازدهم – توابع در PHP

جلسه سیزدهم – آرایه ها در PHP

جلسه چهاردهم – عملگرهای عددی ساده در PHP

جلسه پانزدهم – عملگرهای تندنویسی در PHP

 

فصل دوم – آرایه ها در PHP :

جلسه شانزدهم – ساخت آرایه ها با تابع array در PHP

جلسه هفدهم – آرایه های چند بعدی در PHP

جلسه هجدهم – به دست آوردن تعداد عناصر یک آرایه، با تابع count در PHP

جلسه نوزدهم – نمایش دادن تمامی عناصر یک آرایه در PHP

جلسه بیستم – مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت صعودی)، با تابع sort در PHP

جلسه بیست و یکم –  مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت نزولی)، با تابع rsort در PHP

جلسه بیست و دوم – حذف عنصرهای تکراری موجود در یک آرایه، با تابع array_unique در PHP

جلسه بیست و سوم – نمایش تمامی عناصر یک آرایه، با دستور print_r در PHP

جلسه بیست و چهارم – چک کردن وجود داشتن یک مقدار (عدد، رشته و …) در یک آرایه، با تابع in_array در PHP

جلسه بیست و پنجم – قرار دادن عناصر یک آرایه در یک رشته، با یک علامت خاص در بین آنها، با تابع implode و معکوس این روند، با تابع explode در PHP

 

فصل سوم – انواع متغیرها و تبدیلات متغیرها در PHP :

جلسه بیست و ششم – متغیرهای بولین (Boolean) در PHP

جلسه بیست و هفتم – تعریف متغیرهای سراسری (global) در PHP

جلسه بیست و هشتم – تعیین نوع یک متغیر با تابع gettype در PHP

جلسه بیست و نهم – تغییر نوع یک متغیر با تابع settype در PHP

جلسه سی ام – توابع مربوط به تعیین نوع متغیرها (به صورت : آیا عضو این نوع متغیرها هست یا خیر) در PHP

جلسه سی و یکم – تشخیص تعریف یا عدم تعریف (وجود یا عدم وجود) یک متغیر، با تابع isset در PHP

جلسه سی و دوم – نمایش نوع و مقدار یک متغیر (به صورت ساختاری)، با تابع var_dump در PHP

جلسه سی و سوم – افزایش میزان اطلاعاتی که تابع var_dump نمایش می دهد، در PHP

جلسه سی و چهارم – تشخیص تمامی متغیرهای تعریف شده تاکنون، با تابع get_defined_vars در PHP

جلسه سی و پنجم – متغیرهای فوق سراسری (superglobal) در PHP

جلسه سی و ششم – متغیر فوق سراسری $_REQUEST در PHP

 

فصل چهارم – رشته ها (متن ها – strings) و کاراکترها در PHP :

جلسه سی و هفتم – کاربرد علامت های خاص برای دستور echo در PHP

جلسه سی و هشتم – شیوه های چاپ متن در خروجی PHP

جلسه سی و نهم – اتصال دو رشته به هم در PHP

جلسه چهل – تفاوت بین علامت ‘ (علامت single quotes) و علامت ” (علامت double-quotes)، هنگام تعریف متن در PHP

جلسه چهل و یکم – حذف فضای خالی قبل و بعد از یک رشته با تابع trim در PHP

جلسه چهل و دوم – تبدیل کد ASCII به کاراکتر با تابع chr در PHP

جلسه چهل و سوم – تبدیل یک کاراکتر به کد ASCII (کد اسکی) با تابع ord در PHP

جلسه چهل و چهارم – تعیین تعداد کاراکترهای یک رشته (طول رشته) با تابع strlen در PHP

جلسه چهل و پنجم – تعیین استفاده از حروف بزرگ یا کوچک برای نمایش کاراکترهای یک رشته با توابع strtolower ، strtoupper ، ucfirst و ucwords در PHP

جلسه چهل و ششم – جایگزین کردن یک کلمه به جای کلمه ای خاص از یک رشته با تابع str_replace در PHP

جلسه چهل و هفتم – نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کلمه خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کلمه، با تابع strstr در PHP

جلسه چهل و هشتم – نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کاراکتر خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کاراکتر، با تابع strchr در PHP

جلسه چهل و نهم – ساخت یک رشته جدید با چندین بار تکرار کردن رشته ای دیگر، با تابع str_repeat در PHP

جلسه پنجاه – پیدا کردن موقعیت یک کلمه در یک رشته، با تابع strpos در PHP

جلسه پنجاه و یکم – ساخت زیر رشته از یک رشته، با تابع substr در PHP

جلسه پنجاه و دوم – تعیین وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص در یک رشته (string)، با کدنویسی PHP

جلسه پنجاه و سوم – تعریف دو تابع برای چک کردن اینکه آیا ابتدا یا انتهای یک رشته (string) برابر یک رشته (یک عبارت) خاص می باشد یا خیر، در PHP

جلسه پنجاه و چهارم – به دست آوردن بخش آخر یک آدرس، با تابع basename در PHP

جلسه پنجاه و پنجم – چاپ کاراکترهای معنی دار HTML (کاراکترهای اختصاصی HTML) در خروجی، با تابع htmlspecialchars در PHP

جلسه پنجاه و ششم – حذف تگ های HTML و PHP از یک رشته (string)، با تابع strip_tags در PHP

جلسه پنجاه و هفتم – حذف تگ های HTML و PHP یک رشته (string)، به جز تعدادی تگ مورد نظرمان، با تابع strip_tags در PHP

جلسه پنجاه و هشتم – ساخت یک id (عبارت منحصربفرد)، با تابع uniqid ، در PHP

 

فصل پنجم – توابع در PHP :

جلسه پنجاه و نهم – تعیین مقدار پیش فرض (default) برای ورودی های یک تابع، در PHP

جلسه شصت – استفاده از return ، هنگام تعریف تابع در PHP

 

فصل ششم – کوکی ها (cookie) در PHP :

جلسه شصت و یکم – کوکی ها (cookie) در PHP

جلسه شصت و دوم – خواندن کوکی ها (cookie) از کامپیوتر کاربر، در PHP

جلسه شصت و سوم – حذف کردن کوکی ها (cookie) از کامپیوتر کاربر، در PHP

 

فصل هفتم –  تاریخ و زمان در PHP :

جلسه شصت و چهارم – تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP

جلسه شصت و پنجم – نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP

جلسه شصت و ششم – به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time در PHP

 

فصل هشتم – عملیات های ریاضی در PHP :

جلسه شصت و هفتم – عددها در PHP

جلسه شصت و هشتم – محاسبه باقیمانده یک تقسیم با تابع fmod در PHP

جلسه شصت و نهم – محاسبه قدرمطلق (اندازه) یک عدد با تابع abs در PHP

جلسه هفتاد – توابع مثلثاتی (Trigonometric functions) در PHP

جلسه هفتاد و یکم – تعیین ماکزیمم بین دو عدد با تابع max در PHP

جلسه هفتاد و دوم – تعیین مینیمم بین دو عدد با تابع min در PHP

جلسه هفتاد و سوم – حذف قسمت اعشاری اعداد (گرد کردن اعداد) با توابع round ، ceil و floor در PHP

جلسه هفتاد و چهارم – به دست آوردن جذر (رادیکال 2) یک عدد، با تابع sqrt در PHP

جلسه هفتاد و پنجم – به توان رساندن یک عدد، با تابع pow در PHP

جلسه هفتاد و ششم – تبدیل زاویه از رادیان (radian) به درجه (degree)، با تایع rad2deg در PHP

جلسه هفتاد و هفتم – تبدیل زاویه از درجه (degree) به رادیان (radian)، با تایع deg2rad در PHP

جلسه هفتاد و هشتم – تبدیل اعداد دهدهی (decimal) به اعداد دودویی (binary)، با تابع decbin در PHP

جلسه هفتاد و نهم – تبدیل اعداد دودویی (binary) به اعداد دهدهی (decimal)، با تابع bindec در PHP

 

فصل نهم – فرم ها در PHP :

جلسه هشتاد – پردازش بر روی اطلاعات دریافتی از فرم ها (در حالت ارسال مقادیر فرم با روش POST)، با کدهای PHP

جلسه هشتاد و یکم – ارسال مقادیر یک فرم به صفحه پردازش اطلاعات فرم، با روش GET ، در PHP

جلسه هشتاد و دوم – ارسال مقدار یک متغیر PHP ، با فرم، به صورت مخفی (hidden) و با روش POST

جلسه هشتاد و سوم – چک کردن انتخاب یا عدم انتخاب فایل توسط کاربر، برای فیلد (field) مربوط به انتخاب فایل در فرم (form)، در PHP

 

فصل دهم – کار با عکس ها در PHP :

جلسه هشتاد و چهارم – نمایش عکس ها با PHP

جلسه هشتاد و پنجم – استفاده از تابع imagecreatetruecolor به جای تابع imagecreate ، برای ساختن عکس جدید، بدون خراب شدن رنگ ها، در PHP

جلسه هشتاد و ششم – افزودن یک طرح (watermark – stamp) شامل متن و کادر مستطیلی و به صورت نیمه شفاف، بر روی یک عکس موجود، در PHP

جلسه هشتاد و هفتم – به دست آوردن اندازه عرض (width) و ارتفاع (height) یک عکس، بر حسب پیکسل (px – pixel)، با توابع imagesx و imagesy در PHP

جلسه هشتاد و هشتم – افزودن یک عکس بر روی یک عکس دیگر (watermark – stamp)، در PHP

جلسه هشتاد و نهم – چسباندن دو عکس به یکدیگر، در جهت عمودی، در PHP

جلسه نود – تبدیل متن به عکس، در PHP

 

فصل یازدهم – کار با فایل ها و پوشه ها (folder) در PHP :

جلسه نود و یکم – باز کردن و بستن یک فایل، با توابع fopen و fclose در PHP

جلسه نود و دوم – ساخت یک فایل جدید، در PHP

جلسه نود و سوم – نوشتن اطلاعات، در یک فایل موجود، با تابع fwrite در PHP

جلسه نود و چهارم – حذف کردن یک فایل، با تابع unlink در PHP

جلسه نود و پنجم – تغییر نام یک فایل، با تابع rename ، در PHP

جلسه نود و ششم – آپلود (upload) یک فایل، در PHP

جلسه نود و هفتم – آپلود (upload) همزمان چند فایل، در PHP

جلسه نود و هشتم – افزایش حداکثر حجم قابل آپلود (upload) برای فایل ها، در PHP و اطمینان از قابل آپلود بودن فایل های بزرگ

جلسه نود و نهم – به دست آوردن حجم یک فایل، با تابع filesize در PHP

جلسه صد – کپی کردن یک فایل از یک فولدر، به درون یک فولدر دیگر (با نام جدید)، با دستور copy در PHP

جلسه صد و یکم – از حالت فشرده در آوردن (unzip) یک فایل zip ، در PHP

جلسه صد و دوم – فشرده کردن (zip کردن) یک پوشه (Folder) و تمام پوشه ها و فایل های درون آن، در PHP

جلسه صد و سوم – باز کردن یک فایل متنی و جایگزین کردن برخی عبارت ها (رشته ها – strings) با عبارت های دیگر و ذخیره به صورت یک فایل جدید، با کدهای PHP

جلسه صد و چهارم – به دست آوردن مسیر فولدر حاوی فایل فعلی (parent directory’s path)، با تابع dirname در PHP

جلسه صد و پنجم – به دست آوردن لیست فایل های موجود در یک پوشه (Folder)، با تابع scandir در PHP

جلسه صد و ششم – به دست آوردن لیست نام تمامی فایل ها و زیرپوشه های (subfolders) موجود در یک پوشه (folder-directory)، در PHP

جلسه صد و هفتم – یافتن پوشه ها (Folders) یا فایل هایی که نام آنها در یک الگوی (pattern) مشخص صدق می کند، با تابع glob در PHP

جلسه صد و هشتم – چک کردن اینکه آیا یک نام ذخیره شده به صورت یک رشته (string)، نام یک پوشه (Folder) می باشد یا خیر، با تابع is_dir در PHP

جلسه صد و نهم – به دست آوردن پسوند یک فایل (نوع فایل)، بر اساس نام فایل (یا آدرس فایل)، با تابع pathinfo در PHP

جلسه صد و دهم – تشخیص نوع (type) یک فایل (بر اساس انواع dir و file و fifo و …)، با تابع filetype در PHP

جلسه صد و یازدهم – به دست آوردن نام یک فایل بدون پسوند آن، بر اساس نام فایل (یا آدرس فایل)، با تابع pathinfo در PHP

جلسه صد و دوزادهم – به دست آوردن زمان آخرین بار دسترسی (access) به یک فایل، با تابع fileatime در PHP

جلسه صد و سیزدهم – به دست آوردن زمان آخرین بار اصلاح (modify) یک فایل، با تابع filemtime در PHP

جلسه صد و چهاردهم – به دست آوردن زمان آخرین بار ایجاد تغییر (change) در inode یک فایل، با تابع filectime در PHP

جلسه صد و پانزدهم – منظور از inode یک فایل چیست ؟ (در PHP)

جلسه صد و شانزدهم – ساخت یک پوشه (Folder) جدید، با تابع mkdir در PHP

جلسه صد و هفدهم – حذف کردن یک پوشه (Folder)، با تابع rmdir در PHP

جلسه صد و هجدهم – به دست آوردن اجازه های (permissions) مربوط به یک فایل، با تابع fileperms در PHP

جلسه صد و نوزدهم – به دست آوردن مقدار فضای خالی یک فایل سیستمی (filesystem) یا یک درایو (disk partition)، با تابع disk_free_space در PHP

جلسه صد و بیستم – به دست آوردن مقدار کل فضای (خالی و غیر خالی) یک فایل سیستمی (filesystem) یا یک درایو (disk partition)، با تابع disk_total_space در PHP

جلسه صد و بیست و یکم – چک کردن مطابق بودن نام یک فایل (filename) و یا در کل، یک رشته (string)، با یک الگوی (pattern) مشخص، با تابع fnmatch در PHP

جلسه صد و بیست و دوم – ساخت یک فایل به صورت موقتی (temporary)، با تابع tmpfile در PHP

جلسه صد و بیست و سوم – ساخت لینک سخت (hard link) به یک فایل (وجود داشتن فایل با دو یا چند نام و در محل های مختلف، اما به صورت واحد و با اطلاعات یکسان، حتی در صورت تغییر دادن یکی از آنها)، با تابع link در PHP

جلسه صد و بیست و چهارم – چک کردن وجود داشتن یک فایل، با تابع file_exists در PHP

 

فصل دوازدهم – کار با ایمیل در PHP :

جلسه صد و بیست و پنجم – ارسال ایمیل، با تابع mail در PHP

 

فصل سیزدهم – برنامه نویسی شیء گرا (OOP) در PHP :

جلسه صد و بیست و ششم – برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming – OOP) در PHP

جلسه صد و بیست و هفتم – ساخت یک شیء (object) توسط یک کلاس (class) در PHP

جلسه صد و بیست و هشتم – اجرای توابع تعریف شده در شیء (object) در PHP

جلسه صد و بیست و نهم – تعریف متغیر برای یک کلاس (class)، در PHP

 

فصل چهاردهم – پردازش فایل های XML ، در PHP :

جلسه صد و سی ام – پردازش بر روی اطلاعات فایل های XML ، با SimpleXML در PHP

 

فصل پانزدهم –  امنیت در PHP :

جلسه صد و سی و یکم – حمله XSS ، در PHP و نکات امنیتی مرتبط با آن

 

فصل شانزدهم – پیاده سازی درگاه های پرداخت آنلاین، با کدهای PHP :

جلسه صد و سی و دوم – استفاده از درگاه پرداخت وجه پارس پال (ParsPal) برای سایت خود، با استفاده از Post Service ، با کدهای PHP

 

فصل هفدهم – خطاها و خطایابی در PHP :

جلسه صد و سی و سوم – استفاده از Xdebug برای خطایابی (debug) کدهای PHP و همچنین ردیابی و مشاهده کدهای PHP اجرا شده (روند اجرای کدها)

 

فصل هجدهم – کار با نرم افزار شبیه ساز سرور wampserver :

جلسه صد و سی و چهارم – برطرف کردن خطاهایی که هنگام وارد کردن (import) یک فایل پایگاه داده بزرگ در phpmyadmin ، با آنها روبرو می شویم، در شبیه ساز Wampserver

 

فصل نوزدهم – کار با نرم افزار شبیه ساز سرور XAMPP :

جلسه صد و سی و پنجم – برطرف کردن خطاهایی که هنگام وارد کردن (import) یک فایل پایگاه داده بزرگ در phpmyadmin ، با آنها روبرو می شویم، در شبیه ساز XAMPP

 

فصل بیستم – کتابخانه CURL در PHP :

جلسه صد و سی و ششم – دریافت پاسخ یک صفحه اینترنتی (یک URL)، بر اساس روش GET ، با استفاده از کتابخانه CURL ، در PHP

جلسه صد و سی و هفتم – دریافت پاسخ یک صفحه اینترنتی (یک URL)، بر اساس روش POST ، با استفاده از کتابخانه CURL ، در PHP

 

فصل بیست و یکم – ساختار JSON در PHP :

جلسه صد و سی و هشتم – تبدیل یک آرایه (Array) به ساختار JSON ، با استفاده از تابع json_encode ، در PHP

جلسه صد و سی و نهم – تبدیل یک رشته (string) با ساختار json به یک آرایه (Array)، در PHP

 

فصل بیست و دوم – مباحث عمومی در PHP :

جلسه صد و چهلم – دستورات تک خطی و دستورات چند خطی (بلوک دستور) در PHP

جلسه صد و چهل و یکم – تولید اعداد تصادفی، با تابع rand در PHP

جلسه صد و چهل و دوم – به دست آوردن آدرس URL فعلی (آدرس اینترنتی صفحه فعلی) با کدنویسی PHP

جلسه صد و چهل و سوم – مشاهده اطلاعات مربوط به نسخه PHP نصب شده بر روی سیستم، با تابع phpinfo در PHP

جلسه صد و چهل چهارم – ساخت حلقه بر اساس عناصر یک آرایه، با دستور foreach در PHP

جلسه صد و چهل و پنجم – رفتن به گام بعدی حلقه (در for یا while یا foreach)، با دستور continue در PHP

جلسه صد و چهل و ششم – توقف اجرای دستورات و گام های بعدی حلقه (در for یا while یا foreach) و عبور از آن، با دستور break در PHP

جلسه صد و چهل و هفتم – اشاره گرها (pointers) در PHP

جلسه صد و چهل و هشتم – ارسال مقدار متغیرها، از یک صفحه به صفحه ای دیگر، با روش GET در PHP

جلسه صد و چهل و نهم – نحوه ارسال متغیرها با روش GET ، در صورت وجود کاراکترهای غیر مجاز برای URL صفحه، با تابع urlencode در PHP

جلسه صد و پنجاهم – جلسه ها (session) ، در PHP

جلسه صد و پنجاه و یکم – اجرای کدهای قرار گرفته در یک فایل دیگر، با دستور include در PHP

جلسه صد و پنجاه و دوم – اجرا شدن کدها، تنها در برخی از صفحات خاص سایت، با PHP

جلسه صد و پنجاه و سوم – رفتن به صفحه جدید، با دستور header در PHP

جلسه صد و پنجاه و چهارم – توقف کامل اجرای ادامه کدها، با تابع die در PHP

جلسه صد و پنجاه و پنجم – نمایش صفحه ای از سایتی دیگر، درون سایت خود، با کدهای PHP

جلسه صد و پنجاه و ششم – نمایش رتبه الکسا (Alexa Rank) و رتبه الکسا در کشور (Country Rank)، برای یک سایت، با کدهای PHP

جلسه صد و پنجاه و هفتم – پاک کردن حافظه cache ناشی از برخی تابع های PHP ، با تابع clearstatcache در PHP

جلسه صد و پنجاه و هشتم – توقف موقتی اجرای ادامه کدهای صفحه، به مدت چند ثانیه، با تابع sleep در PHP

جلسه صد و پنجاه و نهم – نمایش سورس کد (Source Code) فایل فعلی (فایل PHP در حال اجرا)، با تابع show_source ، در PHP

جلسه صد و شصت – مشاهده و یا تغییر مشخصه های ذخیره شده در فایل php.ini ، با کدنویسی، در PHP

 

 

این لیست هر چند وقت آپدیت می شود و مطالب آموزشی جدیدتری اضافه خواهد شد.

  • Sad 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×
×
  • اضافه کردن...