رفتن به مطلب
انجمن کارن آی تی

آموزش php فصل دوم


پست های پیشنهاد شده

جلسه شانزدهم

ساخت آرایه ها با تابع array در PHP

 

قبلا نحوه تعریف و مقداردهی عناصر یک آرایه به صورت تک تک و جداگانه را شرح دادیم، اما این روش نیاز به کدنویسی زیادی دارد. تابع array در PHP برای ساخت آرایه ها به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید.

ابتدا با همان روش تعریف عناصر آرایه به صورت تک تک و جداگانه، یک آرایه سه عنصری را تعریف می کنیم :

<?php
$names[]="ALI";
$names[]="REZA";
$names[]="HAMID";
echo($names[2]);  
?>

نتیجه :

HAMID

 

این بار همین آرایه را با استفاده از تابع array تعریف می کنیم :

<?php
$names=array("ALI","REZA","HAMID");
echo($names[2]);   
?>

دقت شود که عناصر را با علامت , از هم جدا کرده ایم.

نتیجه :

HAMID

مشاهده می کنید که نتیجه هر دو یکسان می باشد.

 

تعیین شماره برای عناصر آرایه، هنگام استفاده از تابع array در PHP :

چنانچه هنگام استفاده از تابع array در PHP بخواهیم برای یک یا چند عنصر، شماره تعیین کنیم، باید علامت <= (یعنی ترکیب دو علامت = و <) را در جلوی آن عناصر نوشته و قبل از آن نیز شماره ای که مد نظرمان است را بنویسیم. برای روشن شدن این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$names=array("ALI",5=>"REZA","HAMID");
echo($names[5]); 
?>

نتیجه :

REZA
 • Thanks 1
 • Haha 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه هفدهم

 آرایه های چند بعدی در PHP

 

آرایه هایی که تاکنون تعریف کردیم، آرایه های یک بعدی بودند که عناصر آرایه را می توانستیم به صورت فهرست وار و پشت سر هم در نظر بگیریم. حال فرض می کنیم که عناصر یک آرایه، خود یک آرایه باشند، در این صورت این آرایه، یک آرایه چند بعدی خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$information=array(
         "names" => array("ALI","REZA","HAMID"),
         "numbers" => array(2,3,4),
         "cities" => array("shiraz","yazd","tehran")
         );
echo($information["names"][2]);   
?>

دقت شود که بعد از دو دستور array باید علامت , را به کار ببریم.

نتیجه :

HAMID

 

 • Thanks 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 2 هفته بعد...

جلسه هجدهم

 به دست آوردن تعداد عناصر یک آرایه، با تابع count در PHP

 

با استفاده از تابع count در PHP می توانیم تعداد عناصر یک آرایه را به دست آوریم. به مثال زیر توجه کنید.

ابتدا با استفاده از تابع array، یک آرایه می سازیم و سپس با استفاده از تابع count، تعداد عناصر آن را پیدا می کنیم :

<?php
$names=array("ALI","REZA","HAMID");
$names_length=count($names); 
echo($names_length);
?>

آرایه ای که ساخته ایم در متغیر names ذخیره شده و تعداد عناصر آن (که برابر 3 است)، در متغیر names_length ذخیره شده است. با تابع echo ، مقدار متغیر names_length را در خروجی نمایش داده ایم.

نتیجه :

3

 

 • Thanks 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه نوزدهم

نمایش دادن تمامی عناصر یک آرایه در PHP

 

برای نمایش تمامی عناصر یک آرایه، می توانیم به این صورت عمل کنیم که ابتدا تعداد عناصر آرایه را با استفاده از دستور count در PHP ، به دست آوریم و سپس در یک حلقه for ، تک تک عناصر آرایه را به ترتیب در خروجی چاپ کنیم. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$names=array("ALI","REZA","HAMID");
$names_length=count($names); 
for($x=0;$x<$names_length;$x++){
  echo($names[$x]."<br />");
}
?>

 

ابتدا با استفاده از تابع array ، یک آرایه ساخته ایم که در متغیر names ذخیره می شود. سپس با تابع count ، تعداد عناصر آرایه را به دست آورده ایم. در حلقه for ، عناصر آرایه، توسط تابع echo ، در خروجی چاپ می شوند. عبارت br (که یک دستور HTML برای رفتن به خط جدید است) باعث می شود که عناصر آرایه، به صورت پشت سر هم و در یک خط نمایش داده نشوند، بلکه هر عنصر در یک خط جدید نمایش داده شود.

نتیجه :

ALI
REZA
HAMID

 

 نکته : تابع var_dump گزینه مناسبی برای نمایش آرایه های مختلف (مخصوصا آرایه های چند بعدی) می باشد.

 • Thanks 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه بیستم

 مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت صعودی)، با تابع sort در PHP

 

تابع sort در PHP برای مرتب کردن عناصر یک آرایه، به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ)، به کار می رود. اگر آرایه شامل تعدادی رشته باشد، آنگاه تابع sort ، عناصر آرایه را بر اساس حروف الفبا، مرتب می کند و اگر آرایه از تعدادی عدد تشکیل شده باشد، آنگاه تابع sort ، عناصر آرایه را از کوچک به بزرگ مرتب می کند. به مثال های زیر توجه کنید.

مثال 1 ) یک آرایه، شامل عناصر رشته ای می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع sort ، مرتب می کنیم :

<?php
$names=array("REZA","ALI","HAMID");
sort($names);
$names_length=count($names); 
for($x=0;$x<$names_length;$x++){
  echo($names[$x]."<br />");
}
?>

نتیجه :

ALI
HAMID
REZA

مثال 2 ) یک آرایه، شامل عناصر عددی می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع sort ، مرتب می کنیم :

<?php
$names=array(23,2,9,5,10);
sort($names);
$names_length=count($names);  
for($x=0;$x<$names_length;$x++){
    echo($names[$x]."<br />");
}
?>

نتیجه :

2
5
9
10
23

 

 • Thanks 1
 • Haha 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 3 ماه بعد...

جلسه بیست و یکم

 مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت نزولی)، با تابع rsort در PHP

 

شاید قبلا با تابع sort در PHP ، آشنا شده باشید و بدانید که این تابع برای مرتب کردن عناصر یک آرایه، به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ)، به کار می رود. اما گاهی نیاز داریم که عناصر یک آرایه را به صورت نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب کنیم، که برای این منظور، دستور rsort در PHP به کار می رود.

اگر آرایه شامل تعدادی رشته باشد، آنگاه تابع rsort ، عناصر آرایه را بر اساس حروف الفبا (البته به صورت معکوس)، مرتب می کند و اگر آرایه از تعدادی عدد تشکیل شده باشد، آنگاه تابع rsort ، عناصر آرایه را از بزرگ به کوچک مرتب می کند. به مثال زیر توجه کنید.

مثال 1 ) یک آرایه، شامل عناصر رشته ای می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع rsort ، مرتب می کنیم :

<?php
$names=array("REZA","ALI","HAMID");
rsort($names);
$names_length=count($names); 
for($x=0;$x<$names_length;$x++){
  echo($names[$x]."<br />");
}
?>

نتیجه :

REZA
HAMID
ALI

مثال 2 ) یک آرایه، شامل عناصر عددی می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع rsort ، مرتب می کنیم :

<?php
$names=array(23,2,9,5,10);
rsort($names);
$names_length=count($names);  
for($x=0;$x<$names_length;$x++){
    echo($names[$x]."<br />");
}
?>

نتیجه :

23
10
9
5
2
 • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه بیست و دوم

حذف عنصرهای تکراری موجود در یک آرایه، با تابع array_unique در PHP

 

 

با استفاده از تابع array_unique در PHP ، می توانیم عنصرهای تکراری یک آرایه را حذف کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$MyArray_1 = array(5,9,2,7,9,3,2,4,7);
echo '<br/>MyArray_1 :<br/>';
var_dump($MyArray_1);

$MyArray_2 = array_unique($MyArray_1);
echo '<br/>MyArray_2 :<br/>';
var_dump($MyArray_2);
?>

نتیجه :

MyArray_1 :
array (size=9)
  0 => int 5
  1 => int 9
  2 => int 2
  3 => int 7
  4 => int 9
  5 => int 3
  6 => int 2
  7 => int 4
  8 => int 7

MyArray_2 :
array (size=6)
  0 => int 5
  1 => int 9
  2 => int 2
  3 => int 7
  5 => int 3
  7 => int 4
 • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه بیست و سوم

نمایش تمامی عناصر یک آرایه، با دستور print_r در PHP

 

 

تابع print_r در PHP ، می تواند برای نمایش تمامی عناصر یک آرایه به کار برود. برای بهتر نمایش دادن عناصر یک آرایه، از تگ pre نیز می توان به همراه تابع print_r استفاده نمود تا عناصر آرایه به شکل بهتری نمایش داده شوند. در ادامه، دو مثال ارائه خواهد شد، یکی بدون تگ pre و دیگری با تگ pre ، تا تفاوت این دو حالت را متوجه بشوید.

به مثال 1 زیر توجه کنید :

<?php
$A=array(22,132,"hello","city");
print_r($A);
?>

نتیجه :

Array ( [0] => 22 [1] => 132 [2] => hello [3] => city )

مثال 2 )

<pre>
<?php
$A=array(22,132,"hello","city");
print_r($A);
?>
</pre>

نتیجه :

Array
(
  [0] =&gt; 22
  [1] =&gt; 132
  [2] =&gt; hello
  [3] =&gt; city
)
 • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه بیست و چهارم

 چک کردن وجود داشتن یک مقدار (عدد، رشته و …) در یک آرایه، با تابع in_array در PHP

 

 

با تابع in_array در PHP ، می توانیم چک کنیم که آیا یک مقدار (عدد، رشته و …) در یک آرایه وجود دارد یا خیر.

به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$A=array(10,142,"hello","world");
echo(in_array("hello",$A));
?>

نتیجه :

1
 • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه بیست و پنجم

 قرار دادن عناصر یک آرایه در یک رشته، با یک علامت خاص در بین آنها، با تابع implode و معکوس این روند، با تابع explode در PHP

 

 

چنانچه یک آرایه داشته باشیم، می توانیم عناصر این آرایه را در یک رشته، به صورت پشت سر هم، بنویسیم، به گونه ای که هر دو عنصر متوالی با یک علامت خاص از یکدیگر جدا شده باشند. این عمل توسط دستور implode در PHP انجام می شود و همچنین معکوس این عمل (یعنی تبدیل یک رشته که عناصر یک آرایه در آن نوشته شده اند به یک آرایه) را می توان با تابع explode در PHP انجام داد.

بنابراین مثلا اگر بخواهیم یک آرایه تعریف کنیم، با استفاده از تابع explode ، می توانیم ابتدا عناصر آن را در یک رشته به صورت متوالی بنویسیم (با یک علامت در بین آنها) و سپس با دستور explode ، آرایه مورد نظر را بسازیم.

به مثال زیر توجه کنید.

مثال 1 )

<?php
$A=array(10,20,30,40);
$string=implode(" * ",$A);
echo($string);
?>

نتیجه :

10 * 20 * 30 * 40

مثال 2 )

<?php
$string=("10 * 20 * 30 * 40");
$A=explode(" * ",$string);
?>

<pre>
<?php
print_r($A);
?>
</pre>

نتیجه :

Array
(
  [0] =&gt; 10
  [1] =&gt; 20
  [2] =&gt; 30
  [3] =&gt; 40
)
 • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...